Vietjet Air tổ chức thành công Đại hội cổ đông 2012

(Ngày 03/07/2012) – Tại Văn phòng VietJetAir (Lầu 8, tòa nhà C.T Plaza, 60A Trường Sơn, Quận Tân Bình, TP.HCM), Đại hội cổ đông 2012 của VietJetAir đã được tổ chức thành công với tỷ lệ tham dự của cổ đông tham dự đại diện cho 98% vốn điều lệ.

 

 

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông 2012 với các nội dung: 
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành; Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2011 
- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2012 
- Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị 
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011

Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ thứ 2 (2012-2017) gồm: 

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
1. Bà Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch 
2. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Chủ tịch thường trực 
3. Ông Nguyễn Thanh Hùng 
4. Ông Lưu Đức Khánh 
5. Ông Lương Thế Phúc 
6. Ông Chu Việt Cường 

II. BAN KIỂM SOÁT 
1. Ông Nguyễn Mạnh Quân 
2. Bà Trần Dương Ngọc Thảo 
3. Ông Phạm Minh Hà 

Vp. Hội đồng quan trị VietJetAir 
Tp HCM ngày 03 tháng 07 năm 2012

Theo vietjetair.com

Leave a Reply